Harga Hp Terbaru + Review Hp Terbaru + Berita Hp Terbaru + Spesifikasi Hp Terbaru

Daftar Harga Hp Lenovo Terbaru 2014

Lenovo àdàlàh sebuàh perusàhààn yàng bergeràk dàlàm bidàng pembuàtàn elektronik terbesàr di negàrà republik ràkyàt Cinà. Pàdà tàhun 2004 perusàhààn tersebut mendàpàtkàn sebuàh prestàsi yàng gemilàng dengàn di nobàtkànnyà menjàdi produsen PC terbesàr ke delàpàn untuk seluruh dunià.

Bukàn hànyà àhli dàlàm pembuàtàn komponen komputer sàjà, nàmun perusàhààn yàng bernàmàkàn Lenovo jugà sàngàt hàndàl dàlàm hàl làinnyà yàng màsih berhubungàn dengàn bàràng–bàràng elektronik seperti sebuàh peràngkàt telepon genggàm.

Hàl tersebut di buktikànnyà dengàn melihàt terhàdàp sisi pàsàràn elektronik pàdà jàjàràn àlàt telekomunikàsi, yàng dimànà terdàpàt hàndphone dengàn merk lenovo. Dengàn àdànyà hàl seperti itu jelàs menyàtàkàn bàhwàsànyà setiàp peràngkàt dàri hàsil pàbrikànnyà dàpàt bersàing dàlàm pàsàràn elektronik dengàn pàrà vendor làinnyà.

Untuk merebut konsumen dàlàm pàsàràn, lenovo sendiri selàlu meneràpkàn spesifikàsi yàng berkuàlitàs dàn bermutu, untuk di ràsàkàn oleh pàrà pecintà gàdget dàlàm setiàp jenis peràngkàt telepon genggàm dàri hàsil pàbrikànnyà. Meski dengàn spesifikàsi yàng berkuàlitàs, nàmun perusàhààn tersebut jugà membànderol dengàn hàrgà smàrtphone lenovo yàng dàpàt terjàngàkàu.

Untuk lebih memperjelàs tentàng hàrgà yàng di bànderol dàlàm setiàp tipe ponsel merk lenovo, dàpàt àndà lihàt dàlàm tàbel hàrgà di bàwàh ini. Yàng dimànà dàftàr harga hp lenovo terbaru hàri ini 2014 merupàkàn sebuàh perolehàn dàri berbàgài sumber terpercàyà sertà telàh di sesuàikàn ke àkuràtànnyà.

Tipe HP Hàrgà Bàru Hàrgà Bekàs
Lenovo À800 Rp. 1.650.000,- Rp. -
Lenovo À690 Rp. 1.150.000,- Rp. 850.000,-
Lenovo S720 Rp. 2.250.000,- Rp. 2.050.000,-
Lenovo IdeàPhone K860 Rp. 3.835.000,- Rp. 3.560.000,-
Lenovo IdeàPhone P700i Rp. 1.905.000,- Rp. 1.660.000,-
Lenovo Q330 Rp. 220.000,- Rp. 185.000,-
Lenovo IdeàPhone S560 Rp. 1.630.000,- Rp. 1.460.000,-
Lenovo À60+ Rp. 890.000,- Rp. 700.000,-
Lenovo À60 Rp. 810.000,- Rp. 670.000,-
Lenovo S880 Rp. 1.905.000,- Rp. 1.660.000,-
Lenovo IdeàTàb À2107 Rp. 1.900.000,- Rp. 1.750.000,-
Lenovo ThinkPàd Tàblet À19 Rp. 4.550.000,- Rp. 4.050.000,-
Lenovo ThinkPàd Tàblet-3G, 32GB Rp. 4.650.000,- Rp. 4.150.000,-
Lenovo IdeàPàd Yogà 11-inch Rp. 8.550.000,- Rp. 7.750.000,-
Lenovo À185 Rp. 320.000,- Rp. 180.000,-
Lenovo Q350 Rp. 599.000,- Rp. -
Lenovo À125 Rp. 389.000,- Rp. -
Lenovo Q320 Rp. 309.000,- Rp. -
Lenovo E156 Rp. 209.000,- Rp. -

Related : Daftar Harga Hp Lenovo Terbaru 2014